loading...

Dzieje Apostolskie 8,26-40.

Anioł Pański powiedział do Filipa: «Wstań i idź około południa na drogę, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy: jest ona pusta».
A on poszedł. Właśnie wtedy przybył do Jerozolimy oddać pokłon Bogu Etiop, dworzanin królowej etiopskiej Kandaki, zarządzający całym jej skarbcem,
i wracał, czytając w swoim wozie proroka Izajasza.
«Podejdź i przyłącz się do tego wozu» – powiedział Duch do Filipa.
Gdy Filip podbiegł, usłyszał, że tamten czyta proroka Izajasza: «Czy rozumiesz, co czytasz?» – zapytał.
A tamten odpowiedział: «Jakżeż mogę rozumieć, jeśli mi nikt nie wyjaśni?» I zaprosił Filipa, aby wsiadł i spoczął przy nim.
A czytał ten urywek Pisma: «Prowadzą Go jak owcę na rzeź, i jak baranek, który milczy, gdy go strzygą, tak On nie otwiera ust swoich.
W Jego uniżeniu odmówiono Mu słuszności. Któż zdoła opisać ród Jego? Bo Jego życie zabiorą z ziemi».
«Proszę cię, o kim to Prorok mówi, o sobie czy o kimś innym?» – zapytał Filipa dworzanin.
A Filip otworzył usta i wyszedłszy od tego tekstu Pisma, opowiedział mu Dobrą Nowinę o Jezusie.
W czasie podróży przybyli nad jakąś wodę: «Oto woda – powiedział dworzanin – cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony?»
I kazał zatrzymać wóz,
i obaj, Filip i dworzanin, weszli do wody. I ochrzcił go.
A kiedy wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i dworzanin już nigdy go nie widział. Jechał zaś z radością swoją drogą.
A Filip znalazł się w Azocie i głosił Ewangelię od miasta do miasta, aż dotarł do Cezarei.

Księga Psalmów 66(65),8-9.16-17.19-20.

Błogosławcie, ludy, naszemu Bogu
i rozgłaszajcie Jego chwałę,
bo On obdarzył życiem naszą duszę
i nie dał się potknąć naszej nodze.

Przyjdźcie i słuchajcie mnie wszyscy,
którzy boicie się Boga,
opowiem, co uczynił mej duszy.
Do Niego wołałem moimi ustami,
chwaliłem Go moim językiem.

Bóg mnie wysłuchał,
przyjął głos mojej modlitwy.
Błogosławiony Bóg, co nie odepchnął mej prośby  
i nie oddalił ode mnie swej łaski.

Ewangelia wg św. Jana 6,44-51.

Jezus powiedział do ludu: «Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym.
Napisane jest u Proroków: „Oni wszyscy będą uczniami Boga”. Każdy, kto od Ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do Mnie.
Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca.
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne.
Ja jestem chlebem życia.
Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli.
To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go je, nie umrze.
Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata».

Św. Leon Wielki


Ludzka natura została tak ściśle przyjęta przez Syna Bożego, że nie tylko w tym człowieku, który jest „Pierworodnym wszelkiego stworzenia” (Kol 1,15), ale także we wszystkich świętych, jest jeden i ten sam Chrystus. A jak głowa nie może być oddzielona od członków, tak i członki nie mogą być oddzielone od głowy. […]
To z Nim cierpi nie tylko chwalebna odwaga męczenników, ale także wiara wszystkich, którzy odradzają się w kąpieli odrodzenia. Kiedy bowiem wyrzekamy się diabła, aby uwierzyć w Boga, kiedy przechodzimy od przestarzałości do odnowy, kiedy porzucamy obraz ziemskiego człowieka, aby przyjąć niebiańską postać, następuje rodzaj śmierci i rodzaj zmartwychwstania; tak że ten, kto jest przyjęty przez Chrystusa i kto przyjmuje Chrystusa, po kąpieli chrztu nie jest już tym, czym był wcześniej, ale ciało odrodzonego staje się ciałem Ukrzyżowanego.
Dlatego właśnie Pascha Pana jest obchodzona tak, jak powinna być obchodzona „przy użyciu przaśnego chleba czystości i prawdy” (1 Kor 5,8), kiedy po odrzuceniu zaczynu starej niegodziwości nowe stworzenie upaja się i karmi przez samym Panem. Ponieważ uczestnictwo w ciele i krwi Chrystusa nie ma innego działania, jak tylko sprawić, byśmy nosili wszędzie, w naszym duchu i ciele, Tego, w którym i z którym umarliśmy, zostaliśmy pogrzebani i zmartwychwstaliśmy.Źródło: http://ewangelia.org/rss/v2/evangelizo_rss-pl.xml

POLECAMY

NAWIGUJ