loading...
Zamknij wpis

Stowarzyszenie " KATEDRA"

Stowarzyszenie „KATEDRA” Stowarzyszenie Rewaloryzacji Zabytków Sakralnych i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego w Szczecinie „Katedra” działa przy szczecińskiej świątyni od czerwca 2005 r. To grono osób różnych profesji zatroskanych o ochronę zachowanych reliktów i rewaloryzację nielicznych zabytków kultury materialnej Pomorza zachodniego, w szczególności Bazyliki Archikatedralnej w Szczecinie.

Wśród nich wymienić należy: architektów, muzyków, przedsiębiorców, konserwatorów sztuki, polityków, są też osoby duchowne. Cel jaki postawiło przed sobą stowarzyszenie to: „podejmowanie inicjatyw i przedsięwzięć zmierzających do ratowania, ochrony, rewaloryzacji i rewitalizacji zabytków sakralnych oraz obiektów dziedzictwa kulturowego, a w szczególności Bazyliki Katedralnej pw. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie wraz z obiektami z nią związanymi” oraz „inspirowanie i udział w kreowaniu polityki ochrony i rewaloryzacji zabytków oraz obiektów dziedzictwa kulturowego w skali lokalnej, regionalnej i krajowej”.

„Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez wszelkie legalne działania faktyczne i prawne, a w szczególności: - współuczestniczenie w inspirowaniu, programowaniu i wprowadzaniu zmian w planach odnoszących się do ochrony i rewaloryzacji zabytków sakralnych oraz obiektów dziedzictwa kulturowego. - popieranie i organizowanie inicjatyw lokalnych i regionalnych oraz przedsięwzięć związanych z ochroną i rewaloryzacją zabytków sakralnych oraz obiektów dziedzictwa kulturowego. - prowadzenie działań promocyjnych i edukacyjnych zmierzających do pełnej rewaloryzacji i zapewnienia ochrony zabytków sakralnych oraz obiektów dziedzictwa kulturowego a w szczególności Bazyliki Katedralnej w Szczecinie. - organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i prelekcji propagujących ochronę zabytków sakralnych oraz popularyzację wiedzy historycznej dotyczącej dziedzictwa kulturowego ziem nad Odrą i Bałtykiem. - prowadzenie działalności gospodarczej, w szczególności wydawniczej, reklamowej, szkoleniowej, turystycznej, rekreacyjnej, popularyzatorskiej itp. mającej na celu pozyskiwanie środków na realizację celów stowarzyszenia. - pozyskiwanie środków finansowych na cele statutowe w formie darowizn, subwencji, dotacji, składek członkowskich i innych form wsparcia realizacji przedsięwzięć społecznie użytecznych z zakresu rewaloryzacji, konserwacji i ochrony zabytków sakralnych oraz obiektów dziedzictwa kulturowego. - kreowanie i realizacja polityki medialnej przyjaznej przedsięwzięciom Stowarzyszenia oraz pozyskiwania społecznej akceptacji dla realizacji celów statutowych jako działań pożytku publicznego. - współpraca z władzami kościelnymi, samorządowymi, rządowymi i innymi, a w szczególności specjalistycznymi służbami ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia. - podejmowanie działań integrujących mieszkańców Szczecina i regionu zachodniopomorskiego wokół zadań rewaloryzacji zabytków sakralnych oraz zachowania i ochrony obiektów dziedzictwa kulturowego tych ziem. - współdziałanie ponadgraniczne w upowszechnianiu wiedzy o dorobku wielu pokoleń różnych narodów i kultur na ziemiach nad Odrą i Bałtykiem oraz pozyskiwanie funduszy pomocowych dla realizacji przedsięwzięć rewaloryzacyjnych i konserwatorskich”.(Statut, rozdział I, par. 5) W 2007 r. Stowarzyszenie uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Daje to możliwość, za pośrednictwem Stowarzyszenia, przekazania 1% podatku od osób fizycznych z rozliczeń rocznych na dofinansowanie prac remontowych i rewaloryzacyjnych w Bazylice św. Jakuba Apostoła w Szczecinie, nie uszczuplając tym samym budżetu rodzinnego. Dodajmy iż odbudowa i rewaloryzacja zabytkowej świątyni pw. św. Jakuba Apostoła – oraz budowa wielkich organów koncertowych pochłania ogromne nakłady finansowe, które w dużej części pokrywane są z dotacji unijnych i innych funduszy zewnętrznych. Parafia musi włożyć w całą inwestycję tzw. „wkład własny” w wysokości grubo ponad 2 miliony złotych. Za zrozumienie i pomoc z serca dziękujemy Proboszcz Parafii św. Jakuba Ap. w Szczecinie ks. prał. Dariusz Knapik i zarząd stowarzyszenia

Prosimy o przekazanie 1% podatku na odbudowę katedry.
1% Twojego podatku, wydaje się tak niewiele - w rzeczywistości pozwoli Stowarzyszeniu "KATEDRA" na przywrócenie dawnego blasku Bazylice Archikatedralnej pw. św. Jakuba Apostoła.

Jak przekazać 1% podatku pod podanym poniżej linkiem.

https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/jak-przekazac-1-podatku-w-usludze-twoj-e-pit/LIVE

Najbliższa msza św. --- Następna: ---


Powiększ ...

GALERIE

POLECAMY

NAWIGUJ