loading...
Zamknij wpis

Gra Szkoła 61

Witamy na tarasie widokowym Bazyliki Archikatedralnej w Szczecinie.

HASŁO:   100 LAT ZWIAZKU POLAKÓW W NIEMCZECH

 

Regulamin historycznej gry miejskiej

„Śladami  Polaków spod Znaku Rodła”

§ I

Organizatorem historycznej gry miejskiej jest Szkoła Podstawowa nr 61 im. Michała Kmiecika w Szczecinie, Fundacja Rodzina Rodła i Stowarzyszenie Oświaty i Wychowania we Wrocławiu, we współpracy z Oddziałowym Biurem Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie oraz Archiwum Państwowym w Szczecinie.  

 

§ II

Cele gry:

 1. Promowanie postaw patriotycznych i wzorców obywatelskich przez upowszechnianie wiedzy historycznej i znajomości dziedzictwa Polaków spod Znaku Rodła.
 2. Kształtowanie szacunku dla przeszłości Polski i Polaków oraz budowanie świadomości historycznej.
 3. Rozwijanie zainteresowań historycznych uczniów poprzez rozpowszechnianie wiedzy
  o Polakach spod Znaku Rodła.
 4. Doskonalenie umiejętności logicznego myślenia oraz wyszukiwania i wykorzystywania informacji w praktyce.
 5. Rozbudzanie aktywności i kreatywności wśród uczestników projektu.
 6. Doskonalenie umiejętności  współpracy w grupie podczas gry terenowej.
 7. Upamiętnianie 100 rocznicy Związku Polaków w Niemczech (1922-2022).
 8. Integrowanie młodzieży ze szkół miasta Szczecin i województwa zachodniopomorskiego.

 

§ III

Założenia ogólne

 1. Przez organizację gry rozumie się przygotowanie i zaaranżowanie przez organizatora zadań oraz zagadek związanych z historycznym tematem gry oraz wykorzystanie w tym celu przestrzeni miasta.
 2. Gra skierowana jest do uczniów szkół podstawowych miasta Szczecin
  i województwa zachodniopomorskiego w wieku od 11 do 15 lat .
 3. W grze mogą wziąć udział zgłoszone drużyny liczące 4 osoby. Ilość drużyn biorących udział w grze jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń i prawidłowo wypełniony formularz zgłoszenia (załącznik nr 1).
 4.  Każda drużyna musi obowiązkowo wybrać nazwę i wpisać ją na formularzu.
 5. Udział w grze jest bezpłatny.
 6. Zwycięzcy gry otrzymają nagrody. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy
  a nauczyciele podziękowania.
 7. Gra odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

 

 

§ IV.

Organizacja gry

 1. Drużynę zgłasza nauczyciel - opiekun poprzez przesłanie do organizatorów wypełnionego formularza zgłoszenia (załącznik nr 1) do 21 września 2022 r. pocztą na adres: Szkoły Podstawowej nr 61 w Szczecinie, ul. 3 Maja 4, 70-214 Szczecin, z dopiskiem – „Historyczna gra miejska”, faksem:  091 485 17 66 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan zgłoszenia) na adres sp61@miasto.szczecin.pl 
 2.  Każda szkoła biorąca udział w grze ma prawo zgłosić jedną drużynę. W przypadku braku odpowiedniej ilości drużyn, organizator wystąpi do szkół, które zgłosiły drużynę
  do udziału w grze o wytypowanie drużyny dodatkowej. O wyborze drużyny dodatkowej decyduje kolejność zgłoszeń.
 3.  Zgłoszenie drużyny jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu przez jej uczestników i opiekunów.
 4.  Gra odbędzie się 29 września  2022 roku na terenie Szczecina. Rejestracja drużyn odbywa się od godziny 8.30 w Szkole Podstawowej nr 61 im. Michał Kmiecika, ul. 3 Maja 4
  w Szczecinie. Przewidywany czas trwania turnieju: od godz. 9.00 - 12.00 ( 3 godziny).
 5. Gra będzie się odbywać w przestrzeni miasta (ulice, budynki). Zadania wymagać będą spostrzegawczości, współdziałania w grupie, umiejętności wyciągania wniosków i łączenia faktów.
 6.  Drużyny otrzymają od organizatora szczegółową instrukcję gry oraz komplet niezbędnych materiałów.
 7. Start „Historycznej gry miejskiej: Szkoła Podstawowa nr 61 w Szczecinie, ul. 3 maja 4,
  na boisku szkolnym. Każda z grup po przybyciu otrzymuje kopertę z mapą trasy i zadaniami do wykonania.
 8. W czasie rozgrywki uczestnicy mogą korzystać z mobilnego Internetu.
 9. Nad prawidłowym przebiegiem gry czuwa organizator.
 10. Każdy zespół  uczestniczący w grze działa zgodnie z zasadą fair play.
 11. Ogłoszenie wyników konkursu gry miejskiej nastąpi  tego samego dnia  tj. 29 września 2022 roku około godziny  13.00 w SP nr 61 w Szczecinie.

 

§ V.

Zasady bezpieczeństwa

 1. Każda drużyna składa się z opiekuna i z czteroosobowej grupy uczniów.
 2.  Na trasie gry ruch drogowy nie będzie zamknięty. W związku z tym drużyny poruszają się po mieście na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności
  za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na miejsce rozpoczęcia gry, w trakcie jej trwania oraz podczas powrotu po jej zakończeniu.
 3. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed grą, w jej trakcie lub po zakończeniu gry. Uczestnicy gry ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas gry innym uczestnikom oraz osobom trzecim. W razie wypadku lub powstania szkody związanej z grą uczestnicy nie będą występować
  z roszczeniami do organizatora, osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia.

 

§VI.

Przez nadesłanie zgłoszenia do udziału w grze uczestnicy wyrażają zgodę na:

 1.  wzięcie udziału w grze na warunkach określonych niniejszym regulaminem;
 2.  przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia gry, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.);
 3. opublikowanie przez organizatorów na stronie internetowej i w informacjach medialnych wizerunku uczestnika oraz imienia i nazwiska uczestnika w przypadku, gdy ten otrzyma nagrodę lub wyróżnienie.

 

§ VII.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przerwania gry w sytuacji niezależnej od niego. W przypadku zachowania uczestnika niezgodnego z powszechnie przyjętymi normami oraz z postanowieniami regulaminu gry, a w szczególności w przypadku łamania zasad, oszukiwania i niszczenia wskazówek, w dowolnym momencie organizator ma prawo usunąć drużynę z gry.
 2. Decyzja organizatora w tej kwestii jest ostateczna.
 3. Wszelkie spory rozstrzyga organizator.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w regulaminie gry.
  O wszelkich zmianach uczestnicy zostaną poinformowani.
 5. Wszelkich informacji dotyczących gry udziela koordynator projektu nauczyciel historii
  w SP 61 w Szczecinie Sylwia Klik, e - mail:  sylwia_klik@sp61.szczecin.pl, tel. 669867034) .LIVE

Najbliższa msza św. --- Następna: ---


Powiększ ...

GALERIE

POLECAMY

NAWIGUJ